Undervisning

Lars Muhls undervisningsforløb: Divine Deacon og White Dove Healing

 

DIVINE DEACONS

Uddannelsen er baseret på Yeshuas udsagn i Ny Testamente og de apokryfe skrifter. Yeshua talte aramæisk, et sprog, der adskiller sig fra andre sprog pga dets indbyggede multieksistentielle psykologi. Denne psykologi åbner op for en ny og dybere forståelse af Yeshuas ord, lignelser og belæringer

”Følg mit eksempel, og I skal gøre større gerninger end jeg” siger Yeshua. Det tager vi alvorligt på uddannelsen gennem teoretisk og praktisk arbejde. Formålet med uddannelsen er at give deltageren redskaber til at forstå sig selv og derigennem være i stand til at opnå et mere balanceret liv, der er i stand til at håndtere enhver form for krise.

 

Hvad består Lars’ undervisning konkret i?

Begge forløb er åndsvidenskabelige orienteret og beskæftiger sig bl.a. med flg:

1. Gennemgang af udvalgte skriftsteder i Gl. og Ny Testamente. F.eks.: “Og Gud skabte mennesket i sit billede!”. Hvad eller hvem er Gud, og hvilket billeder hentydes der til i teksten? I den aramæiske oversættelse fremgår det, at Gud er Den Skabende Bevidsthed, som står bag alt skabt. Der drages paralleller til kvantefysikkens fader, Max Planck og hans udsagn fra 1944: “Alt skabt eksisterer kun i forlængelse af en skabende kraft. Vi må formode, at der bag denne kraft befinder sig en overordnet intelligent bevidsthed.” Billedet, hvori mennesket er skabt, består altså af en del af den bevidsthed, som skabte det. Det er denne bevidsthed, Jesus hentyder til, når han i Ny Testamenet påpeger, at Himmeriget er indeni mennesket. Altså en tilstand og ikke et sted. Dette er en grundlæggende indsigt for alle, der starter undervisning hos mig.

2. Baseret på indsigten angivet i punkt 1, arbejdes der med den aramæiske betydning af Himmerige = Malkoota d’Shmeya. Ordet er, som alle andre aramæiske ord og begreber, bygget op af såkaldte rod-ord. I det aramæiske udtryk for Himmerige finder vi eks. SHM i d’Shm-eya. SHM betyder oversat “Navn, identitet, lyd, lys (som bevidsthed), livskraft, det Gudsbillede, hvori mennesket er skabt. Endelsen EYA betyder oversat: Som er forevigt. Der er altså tale om en kraft og bevidsthed i mennesket som aldrig kan forgå. Det er det lys og den bevidsthed, Jesus fortæller, vi mennesker aldrig må sætte under en skæppe. Tværtimod skal det/den promoveres og virkeliggøres.

3. Det er den bevidsthed vi arbejder med i undervisningen. Det er helt grundlæggende at deltagerne forstår dette på et dybt plan. Derefter begynder det meditative arbejde med at virkeliggøre tilstanden i deltagerne. Dette sker som sagt gennem bøn, meditation, sang og fysiske øvelser.

Det ovennævnte er blot et enkelt eksempel på hvordan undervisningen former og udvikler sig. De allerede nævnte åbner osgså op for en introduktion af, hvad bøn er for en størrelse og hvordan den virker. Det samme gør sig gældende for de meditative praksisser vi gennemgår. I den to-årige Divine Deacon uddannelse fordyber vi os i sagens natur mere, end der er mulighed for i det kortere mere frie undervisningsforløb. Men mange af de, som gennemgår det kortere forløb vender tilbage for at deltage i det længere.

Oversigt over emnegennemgang, som integreres i forskellig rækkefølge alt efter emnernes sammenhæng med hinanden:

Forklaring og gennemgang af de i undervisningen benyttede aramæiske begreber.
Bøns formål og virkning. Hvordan den praktiseres og integreres i dagligt liv.
Meditation. Gennemgang af de meditationsformer, der kendetegner den kristne tradition helt tilbage til den før-kristne epoke.
Menneskets åndelige virkelighed og hvordan man differentiere mellem fysisk, psykologisk og åndelig væsensforståelse.
Lyd, sang og bevægelse er integreret i uddannelsen. Lyds virkning på menneskets hele væsen. Sang og bevægelse om bøns-former.
Den aramæiske psykologi. Baseret på udvalgte skriftsteder i Ny Testamente samt de apokryfe skrifter gives deltagerne en dybere forståelse af Jesu tidløse ord, der tilbyder et helt nyt livssyn og indsigt i, hvordan ordene kan omsættes i praksis i personlige kriser.
Healing. Igen baseret på praktiske eksempler hentet fra de ovennævnte skrifter.
Aramæiske arketyper og numerologi.

Alle kan deltage.
Se kalender for planlagte uddannelsesforløb.